Knižničný poriadok

KNIŽNIČNÝ PORIADOK A POPLATKYMestskej knižnice Kristíny Royovej v Starej Turej

s platnosťou od 1. 3. 2022

1.Vstup do priestorov knižnice je povolený iba s čitateľským preukazom. V prípade jeho straty je čitateľ povinný zaplatiť za vystavenie nového preukazu manipulačný poplatok 1,- €

 

2. Za vystavenie čitateľského preukazu čitateľ zaplatí jednorazovo členský poplatok na kalendárny rok, ktorého výška je nasledovná :

 

Dospelí: 4,00 €

Študenti, dôchodcovia: 3,30 €

Deti do 14 rokov: 2,00 €

 

3. V oddelení dospelých i v detskom oddelení sa knihy i časopisy požičiavajú zdarma.

 

4. Čitateľ si môže zapožičať knihy na dobu 1 mesiaca, časopisy na 1týždeň. Po tomto termíne je povinný zaplatiť poplatok za premeškanie – upomienku. Ak čitateľa knižnica upomenie, je povinný zaplatiť tieto poplatky:

- za 1.upomienku 1,- €

- za 2.upomienku 2,- €

- za 3.upomienku 3,- €

 

Prvá upomienka sa odovzdá čitateľovi osobne (písomne), 2. a 3. upomienka sa odosiela poštou.

 

5. Čitateľ je povinný vrátiť knihy v neporušenom stave. Poškodenie knihy alebo stratu nahradí čitateľ úhradou plnej výšky ceny knihy a poplatkom 1,- €.

 

6. Poplatok za poškodenie čiarového kódu v knihe je 0,50 €.

 

7. Ak čitateľ potrebuje odbornú knihu, ktorá nie je vo fonde knižnice, knižnica mu ju môže na požiadanie zadovážiť z inej knižnice cez MVS (medziknižničný výpožičný systém), poplatok za kladné vybavenú MVS je podľa skutočných poštových nákladov.

 

8. Reprografické služby z dokumentov knižnice:

- poplatok za kopírovanie:

formát A4 – jedna strana 0,10 €

formát A4 – obojstranne 0,20 €

formát A4 – jedna strana farebne 0,20 €

formát A4 – obojstranne farebne 0,40 €

 

- poplatky za používanie internetu: člen knižnice bezplatne

- poplatky za vytlačenie textu z PC 0,10 / 0,20 €

- poplatok za služby – články preposlané mailom: podľa skutočných nákladov

 

9. Zmenu adresy, prípadne čísla telefónu je treba ohlásiť knižnici.

 

10. Kto napriek napomenutiu hrubo poruší knižničný poriadok, stráca dočasne, alebo natrvalo právo navštevovať knižnicu.

 

V Starej Turej, 28.2.2022