Staroturiansky spravodajca

 

Mesačník mesta Stará Turá. Vydáva Dom kultúry Javorina Stará Turá.

Šéfredaktor: 
Mgr. Katarína Medňanská
spravodajca(zavináč)staratura.sk; 0915 984 309

Predseda redakčnej rady:
Mgr. Miroslav Krč
miroslav.krc(zavináč)staratura.sk

Redakčná rada:
Bc. Eva Adámková, PhDr. Věra Tepličková, Bc. Gabriela Hučková, Mgr. Paulína Roháčková

Adresa redakcie / inzertného oddelenia: 
Dom kultúry Javorina Stará Turá, Gen. M. R. Štefánika 378, 916 01 Stará Turá
IČO: 36130125
tel. č.: 0915 984 309
e-mail: spravodajca@staratura.sk

Predajné miesta: 
Informačná kancelária mesta Stará Turá, Gen. M. R. Štefánika 378
Potraviny Kuric, Gen. M. R. Štefánika 386/11
Potraviny Potfajová, SNP 291
Potraviny Tempo, SNP 276/69
Potraviny PT Univerzál, Jiráskova 169
Pekáreň Matejka, Štúrova 565
Bufet Poliklinika, Mýtna 146


Vychádza začiatkom každého mesiaca, uzávierka čísla je vždy do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. Za vecnú správnosť príspevkov zodpovedajú autori. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky štylisticky upravovať, zostručňovať, prípadne i neuverejniť. Za obsah platenej inzercie a reklamy zodpovedá inzerent (objednávateľ). Cena reklamy: 0,80 € / 1 cm+ DPH. Zaslané rukopisy, fotografie, kresby redakcia nevracia, ak nebolo dohodnuté inak.

ISSN 133-9688

Registrácia: EV 2849/08

Vlastníkom tohto periodika je mesto Stará Turá.