Kunovice - partnerské mesto

Program cezhraničnej spolupráce Stará Turá – Kunovice

http://www.mesto-kunovice.cz/

http://www.staratura.sk/

Mesto Stará Turá (SR) na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Stará Turá číslo 28 – IV/2007 a mesto Kunovice (ČR) na základe uznesenia Zastupiteľstva mesta Kunovice číslo 61/III./2007 sa dohodli na uzavretí zmluvy o spolupráci a partnerstve za účelom rozvoja vzájomných vzťahov, nadštandardnej spolupráci miest a ich obyvateľov, dvoch susediacich štátov, ich organizácii a inštitúcií. Spoločným cieľom je vzájomne sa spoznávať a spolupracovať, podporovať nové medziľudské vzťahy, a tiež rešpektovať a poznávať tradíciu oboch obcí.

Zástupcovia oboch miest podpísali zmluvu o partnerstve a spolupráci dňa 29. 07. 2008 na Veľkej Javorine pri príležitosti Slávností bratstva Čechov a Slovákov.

Mesto Stará Turá a mesto Kunovice sa v rámci operačného programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 podieľali na spoločnej príprave projektu „Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia“.

Hlavným cieľom rozvojového projektu bola podpora regiónov v oblasti kultúrno-spoločenskej, hospodárskej, environmentálnej a ekonomickej a to prostredníctvom zlepšenia dostupnosti, rozvoja informovanosti a cezhraničného turizmu, ako aj zachovávanie kultúrnych tradícií.

Vzájomná prepojenosť má dlhodobú tradíciu, výhodou je ľahká vzájomná komunikácia, ktorá napomáha pri kultúrnych podujatiach organizovanými oboma obcami.

Zámerom projektu bola rekonštrukcia kultúrnych objektov, konkrétne rekonštrukcia Slovácké búdy a Slováckého sklípku v Kunoviciach a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina v Starej Turej.

V rámci projektu bolo vytvorené Informačné centrum Moravsko-slovenského pomedzia v Informačnom centre v Kunoviciach a Stredisku cezhraničnej spolupráce v Starej Turej http://www.moravsko-slovenske-pomezi.eu/